Standardside

Generalforsamling 30. maj 2021

 HAVEFORENINGEN BYHAVERNE                                                                          

Referat af generalforsamling Søndag, den 30. maj 2021 kl. 13 i Byhavernes Fælleshus

Følgende haver er mødt: have 4, 6,7,8,9,11,13,18,20,21,22,23,23a,24,25,28,29,31,33,34,35,1b.1c. 23 stemmeberettigede mødt.  Afbud fra have 2, 19, 15 og 1a. 11 haver var ikke mødt.

 

Formanden bød velkommen. Bestyrelsen havde inviteret Morten elektriker, der i 2016 havde været med til at nedlægge og installere vores el i kolonihaven. Morten forklarede, at kapaciteten i ledningen fra hovedtransformatoren og ind til bi-målerne er så stor, at alle haver kan få 3 facer, hvis de ønsker det. For at der kan lægges el ind i de sidste 7 haver, kræver det en opgravning af en rende i hele kolonien og nedgravning af kabel til hver af de 7 haver. I 2016 kostede en face 900 kr. til foreningen + kabel fra bimåler til haven, 27,50 kr. pr. meter + dækbånd 18 kr. pr. meter. Elkabel vil ligge ved de 7 havers havelåge og det vil være for haveejerens egen regning, at få elkabel nedgravet i sin have og lagt ind i huset. Det er bestyrelsens forslag, at opgravningen betales af foreningens opsparing. Dette skal selvfølgelig på en ekstraordinær generalforsamling og bestemmes af foreningens medlemmer. Haveejeren skal ikke være forpligtiget til at indlægge el i sin have. Man kan på ethvert tidspunkt betale tilslutning til foreningen og indlægge sin el. Der var stemning for, at bestyrelsen arbejder videre med el til de sidste 7 haver. Formanden bad om, at interesserede fra de 7 haver skal sende en mail herom til formand Søren eller Anni.

Formanden takkede Morten El for at komme i dag og foreningen gav Morten 2 flasker vin.

 

Herefter blev afholdt generalforsamling.

 

  2. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Margit Okholm, som er kasserer i haveforeningen Solbakken, som dirigent. Ingen andre ønskede at stille op hertil og Margit blev valgt med klapsalve.

Som referent blev Anni fra have 21 valgt.

Dirigenten konstaterede i forening med de fremmødte, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og forslag udsendt rettidigt.

 

   3. Valg af stemmeudvalg.

Ella have 33, David have 23 og Pia have 7 blev valgt.

 

  4. Beretning ved formanden

Formanden aflagde beretning. Ingen spørgsmål. Beretningen godkendt.

 

  5. Årsregnskab ved kassereren

Anni gennemgik kort regnskabet herunder især forklaring på, hvad driftsbeløbet på kr. 40.461,33 indeholder og hvordan vi har fået et overskud på kr. 34.473,06 kr., når vores budget var lagt til ikke at give overskud. Anni gav en nærmere forklaring på egenkapitalen 125.428,46 kr. og det blev konstateret at der er en ”låst” egenkapital på 129.895 kr. og at restbeløbet 40.780 kr. er foreningens sikkerhed til uforudsete udgifter som f.eks. forsikringer, hvor foreningen netop har udlagt kr. 11.000 og til betaling af forudbetalt el

og andre uforudsete udgifter.

Dennis have 9 og Tove have 31 (foreningens revisorer) var tilfreds med forklaringen på foreningens egenkapital.

 

  6. Gennemgang og godkendelse af budget ved kassereren

Anni fremlagde budget for 2021 og bemærkede, at der var mulighed for at ændre på opsparingen til el/vand/vedligeholdelseskontoen og leje af containere øvrige beløb er delvist faste.

Dennis konstaterede, at vores overskud i 2020 indgår som betaling af vores anlæg af renovationsplads (som er et krav fra Vand og Affald) og til at dække et underskud på 15.297 kr. som fremkommer i budgettet. 

Budgettet blev godkendt.

 

Herefter gennemgik Formanden kort bestyrelsens mål for vores opsparing: (flere efter ønske af foreningens medlemmer)

 1. Projekt el til de 7 haver, der ikke har el.
 2. Opsparing elreparationer, idet foreningen hæfter for reparationer (fejlfinding) fra transformer til bimålere og ud til havelejerens havelåge.
 3. 3 vandrørsreparationer i hele kolonien ud til havelejerens stander, indkøb af vandmålere, kuglehaner og flere har ønske om målerbrønde.
 4. Nedgravning af større vandrør fra måler og ind i fælleshus, idet trykket ikke er stort nok i vores fællestoilet til både håndvask og toilet,
 5. Mange har ønske om reparation af vores parkeringsplads og veje i kolonien ( her har Andreas i have 34 et forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med)
 6. Fælleshuset kræver løbende renovering og fælleshusudvalget ønsker flere facer el.
 7. Der er ønsker til legepladsen

 

 7.  Indkomne forslag

Beslutningsændring på byggeregler

 Formanden gennemgik kort begrundelsen for ændringen i byggereglerne jfr. Svendborg Kommunes udmelding på, at lokalplanen skal følges, og at bestyrelsen er bemyndiget til at godkende bebyggelse op til 30 m2 og en bygningshøjde på 3,50 m. Såfremt der ønskes bebyggelse på op til 50 m2 og en højde på 4 meter skal der søges hos Svendborg Kommune. Flere havde kommentarer og stillede spørgsmål hertil. Beslutningsændringen godkendt.

Forslag 1 stillet af bestyrelsen

Haveleje 2022, der opkræves 1.1.2022 – Anni gennemgik forslaget og der blev stemt om forslag 1.1. og 1.2

23 stemte for, ingen imod og ingen undlod at stemme for forslag 1.1. Havelejen andrager herefter 2.200 kr. pr. år uden opsparing.

Der stemtes nu om Forslag 1.3. og 1.4. Med 23 stemmer for, igen imod og ingen undlod at stemme

Blev forslag 1.3. vedtaget med en opsparing på 300 kr. pr. år.

Den samlede haveleje inclusive opsparing til opkrævning 1. januar 2022 andrager herefter 2.500 kr.

Forslag 2 stillet af bestyrelsen

Anni begrundede kort forslaget.

Vedtaget med 23 stemmer for. Prisen på el nedsættes herefter til kr. 2,50 pr. kw.

Forslag 3 stillet af Pia i have 7

Pia begrundede sit forslag.

Rigtig mange forslag og kommentarer fremkom.

Alle stemte nej, forslaget faldet. Resultat: der lukkes for vandet 1. november som tidligere bestemt på en generalforsamling.

Forslag 4 stillet af Pia i have 7

Pia begrundede sit forslag.

Rigtig mange forslag og kommentarer fremkom.

Forslagets ordlyd ændres til: hver især åbner og lukker den store låge ved indkørsel og ved udkørsel.

Forslag 5 stillet af Pia i have 7

Pia trak sit forslag.

 

Mogens have 21 meddelte på vurderingsudvalgets vegne (Rie, David, Casper, Jan og Mogens(tidligere også Jesper)) at de ønskede at forære havekolonien en ny havelåge ved den store indgang. Beløbet herfor er indtjent ved vurdering af haver i egen koloni og i kolonier i Svendborg igennem de sidste par år. Stor klapsalve til vurderingsudvalget.

 

  8. Valg af formand (2 år) (Søren modtager genvalg)

Søren have 25 genvalgt med klapsalve

 

 

 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem ( 2 år) (Susan modtager ikke genvalg)

David have 23 blev valgt

 

10.Valg af 3 bestyrelsessuppleanter (1 år)

Rie have 6 nr. 1, Pia have 7 nr. 2, Bettina have 22 nr. 3 valgt

 

11. Valg af 2 revisorer (2 år)

Dennis have 9 og Tove have 31 valgt

 

12. Valg af 2 revisorsuppleanter (1 år)

Ella have 33 nr. 1 og Rie have 6 nr. 2 valgt

 

13. Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab (1 år)

Søren formand have 25 og Mogens have 21 valgt

 

14. Valg af 2 suppleanter til kredsens repræsentantskab (1 år)

David bestyrelsesmedlem have 23 og Bettina have 22

 

15. Valg af vurderingsudvalg

Mogens have 21, Rie have 6, David have 23, Casper have 11 og Anni have 21

 

16. Eventuelt (her kan intet besluttes)

Alle ønsker fællesmøde i september måned. Anni nævnte kort vores udvalg: Byggeudvalg: Søren have 25, Vandudvalg: Dennis have 9 og Annette have 1b. Fælleshus/toiletudvalg: Tove have 31 og Ella have 33. Festidvalg: Rie have 6, Vanessa have 35 og Heidi have 4. Vi går ud fra at  Steen have 14 og Atefe have 26 ønsker at fortsætte!

 

Pia have 7 pointerede, at det var vigtigt at lægge grenene i grenbunken op på toppen og ikke blot ved siden af, da hun ikke kan få slået græs omkring. Der må ikke sprøjtes med kemiske midler i vores haver eller på vores gange. Vigtigt at der luges foran sin have ud til midten af grusvejen, reglerne vedr. kompostbunken i Birkeskoven skal overholdes: Aldrig ukrudt med frø, ingen træer og grene (der er lagt grantræ).

 

Formanden takkede dirigenten og der blev givet en erkendtlighed, samt for et godt fremmøde og god ro og orden og der blev klappet for Tove og Ellas skønne kager.

 

Margit Okholm                                        Anni

Dirigent                                                    referent

 

Referat af generalforsamling afholdt i Multihuset tirsdag, den 10. marts 2020 kl. 18.30.

Følgende medlemmer var mødt:

Annette have 1 b, Jan have 2a, Rie og Lise have 6, Pia have 7, Dennis og Bettina have 9, Søren have 13, Steen have 14, Anni og Mogens have 21, Jens Erik have 23a, Søren have 25, Raouf og Atefe have 26, John have 30, Tove have 31, Ella have 33, Andreas have 34, Venessa have 35.

Der var afbud fra have 1a, 15, 18, 19, 23 og 29.

Dagorden

1.Velkomst ved formanden.

Formanden bød velkommen.

2. Valg af dirigent og referent

Dennis have 9 blev valgt til dirigent og Anni have 21 til referent.

Dennis konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at regnskab, budget og forslag var udsendt rettidigt. Det blev også konstateret, at der var 16 stemmeberettigede.

3. Valg af stemmeudvalg (3 m/k)

Pia have 7, Rie have 6 og Andreas have 34 blev valgt.

4. Beretning ved formanden

Formanden afgav beretning, der var mulighed for at stille spørgsmål, den blev godkendt.

5. Årsregnskab ved kassereren

Anni gennemgik driftsregnskab, der var mulighed for at stille spørgsmål. Regnskab blev godkendt. 

6. Gennemgang og godkendelse af budget ved kassereren

Anni gennemgik budget, der var mulighed for at stille spørgsmål, forskellige synspunkter blev drøftet og der var god debat. Budget blev godkendt med en yderligere havelejeindbetaling på kr. 225, der opkræves pr. 1/7 2020.

7. Indkomne forslag

FORSLAG 1

Forslaget stilles af medlemmer efter drøftelse på afholdte medlemsmøder.

Tilføjelse til individuelle bestemmelser i Havekolonien Byhaverne.

Udeblivelse fra fællesarbejde uden afbud og uden forslag om anden mødedato medfører en bod på kr. 500,00.

Forslaget blev debatteret. Forslaget enstemmigt vedtaget.

FORSLAG 2

Stillet af bestyrelsen:

Tilføjelse til individuelle bestemmelser i Havekolonien Byhaverne

BYGGEREGLER

Alle huse skal opføres mindst 2,50 m fra skel målt fra den yderste bygningsdel.

Bebyggelse må ikke overstige 50 m2 incl. udhus.  I dette areal indgår ikke tagudhæng.

Udhuset kan være fritliggende, men kan også være sambygget med hovedhus, dette kræver en selvstændig indgang til udhus

Opmåling af husets m2 er fra og til udvendig væg.

Bebyggelse må maksimalt være i 1 etage.

Bygningshøjde max 4 m udvendigt mål, målt fra nuværende jordniveau til tagryg.

Husets udhæng må højest andrage 50 cm til yderkant af tagrende.

Det er ikke tilladt at bygge kælder.

Det er tilladt at bygge hems dog uden vindue med udsyn til nabo.

Alle bygninger skal opføres med sadeltag.

Der må ikke anvendes glaserede tegl til tagdækning eller andre skinnende/reflekterende materialer til bebyggelsen.

Bebyggelsen skal være opført i træ eller et trælignende og/eller brandhæmmende materiale.

Bebyggelsen skal være hævet mindst 15 cm og max 20 cm over terræn, anbragt på en muret eller støbt sokkel eller punktfundament af betonpiller. (stablede sten gælder ikke).

I forhold til vurdering regnes isolering under 100 mm ikke som isolering.

Bebyggelsesgraden er max 20%.

Overdækkede arealer

Overdækkede arealer må max andrage 15 m2

For at betegnes som overdækket areal er det en forudsætning, at mindst 1 side er total fri d.v.s. uden fast væg, skydedør eller hegn.

Under overdækkede arealer henhører drivhus, legehus, skur, overdækket terrasse, anden overdækning ud over 50 cm.

Hvis der er direkte adgang fra hus eller udhus til drivhuset, indgår drivhuset i det bebyggede areal.

Brændeovne

Det er tilladt at installere brændeovn efter skorstensfejerens forskrifter.

Tilladelse/godkendelse skal forevises bestyrelsen ved ibrugtagning.

Elinstallationer

Der må opsættes luft til luft varmepumpe.

El tilslutning skal ske i henhold til Elforsyningens leverings- og tilslutningsbestemmelser herunder udføres af autoriserede elinstallatører.

Gasinstallation

Installation af gas, skal udføres efter de til enhver tid gældende bestemmelser for flaske-gas-anlæg.

Drivhus

Grundareal: max 10 m2

Højde max 2,40 m

Legehus

Størrelse max 4 m2 incl. evt. terrasse

Højde max 2,20 m

Legehuset skal stå løst funderet evt. på fliser/forankres på disse

FRA DATOEN HVOR BYGGETILLADELSEN ER UNDERSKREVET, HAR ANSØGER 2 ÅR TIL AT UDFØRE OG FÆRDIGGØRE SIN BEBYGGELSE I FORHOLD TIL DEN GODKENDTE BYGGETILLADELSE.

Forslaget blev motiveret af formanden, der oplyste, at byggereglerne er sammensat efter forespørgsel hos Svendborg Kommune og Naturstyrelsen, der er ejer af grunden. Der var stor tilfredshed med, at vi nu har fået byggeregler i vores koloni. Der var debat.

Forslaget vedtaget med 15 stemmer, 1 stemte imod.

Der gøres opmærksom på, at forslag 2 gælder for renovering og nybyggelse fra vedtagelses-datoen, og at huse bygget før denne dato ikke har pligt til at "rette ind" efter de nu vedtagne regler. Der er stadig pligt til at forelægge bestyrelsen tegninger til godkendelse ved renovering og nybygning, opsætning af skur, drivhuse m.v. 

Forslag 3

3a. Der nedsættes et vandudvalg bestående af 1-3 medlemmer, vandudvalgets opgave vil være at montere og afmontere vandmålere i forbindelse med, at der åbnes for vandet ved sæsonens åbning omkring 1. april, hvis vejret tillader det (at der ikke er udsigt til frost) samt når der lukkes for vandet ved sæsonens afslutning omkring 1. oktober (ændres til 1. november). Målerne opbevares i fælleshuset. Vandudvalget åbner og lukker for vandet i brønden ved p-pladsen. Vandudvalget kontaktes ved brud på rør, utæthed eller lignende. Vandudvalget meddeler bestyrelsen, hvis der er behov for ekstern hjælp, som medfører en udgift, evt. ved tilkald af VVS til udbedring af evt. brud på rør eller lignende.

Dennis motiverede sit forslag. Der var livlig debat. Forslaget ændres til 1. november.

Forslaget enstemmigt vedtaget og vandudvalg nedsattes med: Dennis have 9, Jan have 2a, Annette have 1b. John have 30 vil gerne hjælpe ved åbning 2020.

3b. Vandudvalget aflæser alle målere i haverne og hovedmåler i brønd ved p-plads en gang om måneden. Det er hermed varslet, at vandudvalget skal have adgang til alle haver/vandmålere den sidste uge i måneden, det vil sige 7 dage op den 1. i hver måned fra og med marts til og med oktober/november.

Dennis motiverede sit forslag. Der var mulighed for at stille spørgsmål. Forslaget ændret til /vandmålere /november.

Forslaget enstemmigt vedtaget.

3c. Der investeres 10.000,00 kr. på ekstern hjælp til at gennemgå vandrør og vandledninger for brud og utætheder i hele kolonien, det vil sige hovedledning, stikledning til alle haver, fra stikledning i alle haver og ind til evt. huse, drivhuse og lignende. På den måde vil vi realistisk kunne finde frem til evt. brud og utætheder og dermed nedsætte vores vandspild til stort set 0, en lignende gennemgang er foretaget af kolonihaveforeninger i Odense med rigtig gode resultater, og ikke længere noget vandspild.

Dennis motiverede sit forslag. Der var mulighed for at stille spørgsmål. Forslaget faldt, idet 15 stemte imod og 1 stemte for.

3d. Forslag 8A fra generalforsamlingen 2019 målerbrønde nedgraves i 38 haver annulleres (ordet annulleres ændres til udskydes). Resurser og kompetencer til at gennemføre så omfattende et projekt er ikke tilstede i vores koloni, derfor er det urealistisk at vi, som foreningen er sammensat i dag, kan gennemføre projektet, hvorfor det annulleres (ordet annulleres ændres til udskydes). Vi aner ikke om vores vandledninger overhovedet fejler noget, det er ikke konstateret. Der har gennem årene været ganske få brud.

Dennis motiverede sit forslag. Formanden kommenterede, at vi ikke p.t. har resurser til så store projekter og bestyrelsen vil undersøge, hvad en entreprenør skal have for at grave vandledning ned i hele kolonien på en gang. Vi skal også tænke på at entreprenøren har ansvaret, hvis der graves elkabler over m.v. Anni henviste til, at der også lige skal være penge på kontoen hertil, vi må lige have kloakering fælleshus færdig først.

Der var mulighed for at stille spørgsmål.

Forslaget vedtaget enstemmigt med ændring: ordet annulleres ændres til udskydes.

FORSLAG 4

Stillet af bestyrelsen:

Skal der indkøbes 38 nye bimålere med målerforskruninger til en samlet pris af:

38 bimålere á kr. 249,00                                                                          kr.                9.462,00

38 målerforskruninger á kr. 36,00                                                      kr.                     1.368,00

Samlet pris                                                                                           kr.                  10.830,00 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at flere af koloniens målere ikke måler rigtigt. Der

henvises her især til det store vandspild i 2018 og 2019.

Der var mulighed for at stille spørgsmål.

Forslaget enstemmigt vedtaget dog med følgende tilføjelse: beløbet hertil tages af vand/vedligeholdelseskontoen, og Andreas mener, at kunne skaffe bimålere m.m. til billigere pris, hvilket der så forsøges.

Forslag 5

5.1.a. Generalforsamling afholdes omkring 1. februar hvert år.

John motiverede sit forslag. Det var muligt at stille spørgsmål.

Anni kommenterede, at det er vedtægterne vi følger (§10.2) og at det ikke er muligt at overholde Johns forslag.

15 stemte imod og 1 for. Forslaget er herefter forkastet.

5.1.b. Plan for pligtarbejde har nogle år været sent ude, så derfor bør en plan ligge klar 1. marts hvert år. Holdledere kan løbende påføres, afbud kan gives til formand indtil holdledere er på plads.

John motiverede sit forslag.  Det var muligt at stille spørgsmål. Anni kommenterede.

14 stemte imod og 1 for og 1 blank. Forslaget er herefter forkastet.

5.1.c. Store udgifter til drift af foreningen, sendes til afstemning blandt medlemmerne. Over 10.000 kr.

John kommenterede og ændrede ordlyden til følgende: Enkeltstående udgifter til drift af foreningen der overstiger kr. 10.000 sendes til afstemning blandt medlemmerne. Der fremkom et modforslag. John ønskede afstemning på sit forslag: 15 stemte imod og 1 for: forslaget er herefter forkastet.

Modforslaget har følgende ordlyd og stillet af Tove have 31:

Enkeltstående udgifter til drift af foreningen, der overstiger kr. 5.000 sendes til afstemning blandt medlemmerne.

Der stemmes nu herom: Enstemmigt vedtaget.

5.2.a. Vores hække er gamle og trænger til vedligeholdelse. Forslår at der indkøbes hækplanter til huller, hvor planter er gået ud. Så kan hvert havelod selv sætte ny plante, hvor der mangler i hækken. Udlevering kan evt. forgå ved første pligtarbejde. Hvert havelod melder ud til bestyrelsen om antal planter.

John motiverede sit forslag. Det var muligt at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Der fremkom blandt andet forslag om egenbetaling, flere kunne gå sammen, idet planterne så ville være billigere. Mogens fremhævede, at det var vigtigt, at man så købte den rigtige avnbøg-sort. Formanden foreslog, at vi undersøger sortsnavnet hos Jann Poulsen, der har tegnet vores koloni.

14 stemte imod, 1 for og 1 blank. Forslaget forkastet.

5.2.b. Hækhøjde sættes til maks 200 cm, da vi er en del nudister. Vi vil ikke støde folk, med begejstring på en varm sommerdag.

John motiverede sit forslag. Det var muligt at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Flere kommenterede bl.a., da mange af vores hække kun klippes 1 gang om året, vil de blive over 3 meter høje.

11 stemte imod, 5 stemte for. Forslaget forkastet.

5.3.a. Montering af målere i haverne. Forrige år var en rodet og pinlig affære, med en del haver, som mistede deres private dele omkring målerne. Det er ikke okay!!! Derfor bør vi hjælpe vandudvalget, ved at indkøbe og montere en forskruning med plumphul. Haveloddet kan selv påføre måleren ved åbningsdagen. Vandudvalget kontrollerer og plumpere måleren.

John trak sit forslag.

5.3.b. Plumberingsdele indkøbes inden opstart af foreningen, og forskruning monteres af vandudvalget?

John motiverede sit forslag. Det var muligt at kommentere.

12 stemte imod og 4 undlod at stemme. Forslaget forkastet.

5.3.c.Vores rørsystem er utæt, så derfor bør vi planlægge første etape af renoveringen. Opstart 2021. Ja/Nej?

John trak sit forslag.

5.4.a. Wc´et ved fælleshuset skal jævnligt rengøres, så det ikke bliver uhumsk. Hvis man vil nyde, må man yde.... Rengøring sættes på pligtarbejde?

John motiverede sit forslag. Ella og Vanessa fra toilet-udvalget fremlagde kort deres forslag til rengøring og indkøb af rengøringsartikler til kr. 4.000 og meddelte at det vil blive fremlagt ved fællesarbejds/åbningsdag i kolonien. (der kunne ikke stemmes herom, idet forslaget ikke var stillet rettidigt.  Flere kom med kommentarer. Der blev nu stemt om Johns forslag: 12 stemte imod, 3 stemte blank og 1 stemte for. Forslaget forkastet.

5.4.b. Brugerbetaling af toilet, 200 kr. (årligt)

John motiverede sit forslag. Alle var enige om, at nu skulle det lige "køres i gang" inden vi stillede forslag herom.

14 stemte imod og 1 for, forslaget forkastet.  (1 stemmeberettiget havde nu forladt generalforsamlingen, hvorfor, der kun blev afgivet 15 stemmer ialt.)

8. Valg af kasserer (2 år) (Anni modtager genvalg)

Anni valgt for 2 år.

 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år)

Der fremlagdes erklæring fra Susan i have 29, der ønskede at stille op til Byhavernes bestyrelse. Der var ikke flere, der ønskede at stille op. Susan blev valgt for 2 år

10.Valg af 3 bestyrelsessuppleanter (1 år) (efter behov)

Som 1. suppleant valgtes Steen i have 14, som 2. suppleant valgtes Pia i have 7, ikke flere ønskede at stille op.

11. Valg af 2 revisorer

Tove og Dennis blev genvalgt for 2 år. 

12. Valg af 2 revisorsuppleanter

Ella have 33 valgt som 1. suppleant og Rie have 6 som 2. suppleant

13. Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab - 1 år

Søren have 25 og Betina have 9 valgt

14. Valg af 2 suppleanter til kredsens repræsentantskab - 1 år

Mogens have 21 valgt som 1. suppleant og Lise have 6 som 2. suppleant

15. Valg af vurderingsudvalg

Der fremlagdes erklæring fra Jesper i have 23, der ønsker at genopstille vil vurderingsudvalget.

Jesper i have 23, Mogens i have 21 og Rie i have 6 genvalgt til vurderingsudvalget.

16. Eventuelt (her kan intet besluttes)

Festudvalget: John ønsker at udtræde. Festudvalget består herefter af:  Rie have 6, Steen have 14, Mette-Marie have 19, Vanessa have 35 og som ny indtræder Atefe i have 26 og Annette i have 1 b

Ved vores fælles åbningsdag/arbejdsdag den 5. april hjælper Rie og Lise med kaffebryg, borddæk, m.v.

Det vides p.t. ikke om Ella og Tove deltager.

Hvorvidt fælleshuset skal have 1. prioritet ved fællesarbejdsdage contra udlejning, er henstillingen, at fællesarbejdsdage har 1. prioritet men at det må kunne løses ved planlægning.

Der var ingen af forslagene, hvor der blev ønsket skriftlig afstemning. Afstemning foretoges herefter ved håndsoprækning og stemmetællere havde travlt.

Det håndskrevne referat blev underskrevet af dirigenten.

Efterfølgende underskrevet og godkendt af:

Dennis Andersen                                                    Søren Brøndum                                                       Anni  Petersen

dirigent                                                                       formand                                                                     referent.

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt i fælleshuset i Byhaverne fredag, den 20. september 2019 kl. 16:00.

Følgende haver var mødt: 25, 15, 9, 22, 1a, 23, 33, 27, 23a, 28, 21, 13, 30, 31, 29, 7, 8.

Formanden bød velkommen og indledte mødet med at fortælle, at Maya fra dags dato havde trukket sig fra bestyrelsen idet hun oplever en manglende inddragelse i bestyrelsesarbejdet.

Det har ikke været bestyrelsens hensigt, men bestyrelsen har haft den opfattelse, at Maya havde en travl hverdag og er derfor ikke inddraget i de små ting hele tiden, andet end til bestyrelses-møderne eller de opgaver, hun meldte ud at ville påtage sig. Bestyrelsen beklager Mayas beslutning.

Det blev herefter besluttet, at 1. suppleant Mads-Emil have 19 indtræder i bestyrelsen.

En kort præsentation af de fremmødte.

Valg af dirigent: Formanden blev valgt som dirigent.

Valg af stemmeudvalg: Bettina have 9, Pia have 7, Frank have 15.

Formanden gennemgik alle 3 forslag.

Der var mulighed for at stille spørgsmål. Mange spørgsmål blev stillet bl.a.

Pia have 7 spurgte til, om muligheden for samletank helt var opgivet?

John have 30 spurgte ind til reparationerne i toiletbygningen, vinyl, håndvask m.m  og tømningsmuligheden ved toiletbygningen.?

Flere, skal der være lås til toiletbygning, kode eller nøgleboks?

Hvis bademuligheden bliver valgt, hvordan så med vandforbrug m.m., mulighed for poletsystem o.s.v.

Dennis spurgte ind til de årlige faste udgifter, om der så vil blive opkrævet i 2020, og hvad så med den ekstra betaling på 300 kr., som vi i øjeblikket betaler. Svaret er, at det må generalforsamlingen i 2020 afgøre.

Hvad består opgaven af, hvis man melder sig til at hjælpe?

Det blev også konkluderet, at såfremt der ikke i denne "omgang" bliver valgt bademuligheder, er det jo muligt på et senere tidspunkt at bygge videre på det under forslag 1 fremlagte.

Der blev herefter stemt om de 3 forslag.

Resultat:

Forslag 1 - 17 stemte for

Forslag 2 - 1 ja, 3 blanke, 12 nej

Forslag 3 - 13 nej, 3 blanke, 0 ja

Forslag 1 er herefter vedtaget.

FORSLAG 1:

Skal fælleshusets spildevand fra køkkenvask/toilet/håndvask/tømmested tilkobles kommunens

spildevandsbrønd, der ligger ved fælleshuset?

Yderligere oplysninger:

Tilslutningsbidrag for spildevand andrager kr. 38.710 incl. moms + der er krav til oprettelse af en deklaration til en pris af ca. kr. 5.000  incl. moms.

Tved Vandværk opsætning af bimåler ved fælleshus andrager udgifter til en Aut.VVS-mand.  Etableringsomkostninger til Kværndrup Entreprenør Forretning med et overslag på kr. 12.250 Incl. moms?

Indkøb af toilet og vask ca. kr. 2.000.

Vandtilslutning, trække rør ca. kr. 2.000.

Vinyl gulv og 1 meter op af væg i toiletskur ca. kr. 4.000.

Diverse ca. kr. 2.000  til vægbeklædning, skruer, søm m.m. til toilethuset.

Uforudsete udgifter kr. 5.000.

Ialt ca. Samlede udgifter kr. 70.960.

Den samlede etableringsudgift betales fra vores vand- og vedligeholdelseskonto.

Årlige faste anslåede udgifter andrager herefter:

Spildevandsafgiften er i øjeblikket på 40 kr./m3 incl. moms + en  fast afgift for at have et spildevandsstik som i øjeblikket er på 780 kr./år incl. moms. Det vides ikke, hvor meget vand der vil blive brugt men til sammenligning er et standardforbrug for en gennemsnitsfamilie på 170 m3/år. Vi forsøger at få kolonien karakteriseret som "erhverv" da der kun er vandforbrug fra 1. april til 1. oktober.

Vandforbrug beregnet efter forbrug på 170m3 x 25 kr. pr. m3 = 4.250 kr.

Afløbsafgift beregnet efter forbrug på 170 m3 x 40 kr. pr. m3 =  6.800 kr.

Leje af bimåler 250 kr. årligt

Vandstik 780 kr. årligt

Beregnet stigning i årlig haveleje anslået til 12.080 kr. svarende til 318 kr. pr. have

Det forventes, at mindst 4 medlemmer i kolonien allerede nu melder sig til at hjælpe med færdiggørelse af toiletbygningen.

Af de fremmødte meldte sig følgende til at hjælpe med færdiggørelsen af toiletbygningen.:

Morten have 27 og Frank have 15.

Det forventes at yderligere personer fra de ikke fremmødte melder sig til at hjælpe.

Ekstraordinær generalforsamling er herefter afsluttet.

HAVEFORENINGEN BYHAVERNE                                                                     

Dagsorden og referat af generalforsamling

Søndag, den 24. marts 2019 kl. 13:30 i Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg

Mødt var: have 1a, 1c, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34,

følgende var ikke mødt: have 1, 1b, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 26, 27, 28, 32, 35.

= 25 mødt og 13 ikke mødt.

 Dagsorden:

 1.Velkomst ved næstformanden

 2. Valg af dirigent og referent

 3. Valg af stemmeudvalg (3 m/k)

 4. Beretning

 5. Årsregnskab ved kassereren

 6. Gennemgang og godkendelse af budget ved kassereren

 7. Indkomne forslag

 8. Valg af formand (2 år)

 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem ( 2 år) Pia have 7 modtager ikke genvalg.

10.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

11. Valg af 2 revisorer

12. Valg af 2 revisorsuppleanter

13. Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab - 1 år

14. Valg af 2 suppleanter til kredsens repræsentantskab - 1 år

15. Valg af vurderingsudvalg

16. Eventuelt (her kan intet besluttes)

 

Referat:

 • 1. Pia bød velkommen.
 • 2. Margit Okholm blev valgt som dirigent og Anni som referent.
 • 3. Frank, Mette-Marie og Søren have 25 blev valgt som stemmetællere.
 • 4. Pia afgav beretning. Den blev godkendt.
 • 5. Anni gennemgik årsregnskab. Der blev stillet spørgsmål vedr. el-tallene. Regnskab godkendt.
 • 6. Anni gennemgik budget. Der var spørgsmål til præmiefest, havevurdering, havetraktoren,

                  brandforsikring fælleshus. Herefter godkendtes budgettet.

 

 • 7.Indkomne forslag:

1. Haveleje                                                                                            1650 kr.

Opsparing vand/el/vedligehold                                                     100 kr.

Opsparing tilslutning af samletank toilet/vask

ved fælleshus                                                                                                                      300 kr.

Ialt                                                                                                             2050 kr.

Anni gennemgik forslaget.

Forslaget  blev vedtaget.

2. Anni uddelte og gennemgik ændringsforslag:

Forslag til Byhavernes vedtægter:

Medlemmet har pligt til at brandforsikre evt. byggeri på havelodden.

Forslaget blev vedtaget.

3. Skal der fremover opkræves  a conto EL pr. 1. januar, 1. maj, 1. juli og 1. november for de havelejere, der har et forbrug over 1000 kr. på årsbasis.

Anni gennemgik forslaget.

Forslaget blev vedtaget.

4. På venteliste kan optages personer, som ønsker at købe en kolonihave.

Det koster 100 kr. om året at stå på ventelisten.

Optagelse på ventelisten kan kun ske ved henvendelse til formanden.

Placering på ventelisten er datoen for indbetalingen af de 100 kr. Eksisterende medlemmer placeres altid foran ventelisten og efter anciennitet i haveforeningen.

Indbetalingen på 100 kr. er gældende i et år fra den dato, der indbetales. Indbetaleren skal selv holde øje med, hvornår den udløber på dato og evt. forny medlemskabet på ventelisten. Hvis der indbetales rettidigt

bibeholdes nummeret på ventelisten.

Anni gennemgik forslaget.

Der var et enkelt spørgsmål, hvorvidt man kan betale via pbs?

Forslaget blev vedtaget.

5a Skal der nedsættes et Vandudvalg?

Opgave: til montage af målere i de enkelte haver og reparation af vandrørsdelen i de enkelte haver. Ved brud, utæthed eller lignende i haverne vil udvalget kunne kontaktes.

Der var spørgsmål til opgavens omfang.

Forslaget blev vedtaget og Andreas have 34 og Jan have 2a blev valgt.

5bSkal der nedsættes et Festudvalg?

Opgave: Udvalget står for Sct. Hans fest og øvrige fester i kolonien, bytte/loppemarked og hvad de ellers kan finde på. Alt for at fremme det sociale samvær i vores koloni.

Forslaget blev vedtaget og Mette-Marie have 19, Rie have 6 og John have 30 blev valgt.

5c Skal der nedsættes et Fælleshus-udvalg

Opgave: Stå for udlejning af fælleshus, udfærdige liste til brug for opkrævning af leje, åbne/lukke ved arrangementer, åbne for varmt vand ved udlejning, fællesmøder/fællesarbejde m.m., opsyn.

Tove fremlagde forslaget. Der var et enkelt spørgsmål til, hvorvidt det var nødvendigt at slukke for elvandvarmeren.

Forslaget blev vedtaget og Tove have 31 og Ella have 33 blev valgt.

5d Skal der nedsættes et Byggeudvalg

Opgave: Havelejere kan henvende sig til byggeudvalget med spørgsmål om byggeregler ved ny- om-og tilbygning, opmåling m.v. Udvalget har intet ansvar. Bestyrelsen kan hente hjælp ved byggeudvalget, når der skal godkendes byggetilladelser. Ansøgning med tegning skal havelejeren stadig sende til godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen har foreslået Mogens og Jesper, idet de er medlemmer af vurderingsudvalget og derunder har deltaget i Kolonihaveforbundets kurser for vurderingsmænd.

Anni fremlagde forslaget.

Forslaget blev vedtaget og Mogens have 21 og Jesper have 23 blev valgt. Nyvalgte vurderingsmænd bliver medlem af udvalget.

6a Leje af fælleshus

Der fastsættes en leje på 200 kr. for en weekend.

Pia fremlagde forslaget.

Masser af bemærkninger: Hvorfor kun weekend, sæt prisen op, hvis der kommer toilet med samletank, rigtig mange andre bemærkninger. Der blev stemt om:  400 kr. for en weekend og 200 kr. for en hverdag: forslaget blev nedstemt, der blev stemt om 300 kr. for en weekend og 100 kr. for en hverdag: her stemte 11 for og 7 imod, 200 kr. for weekend og 100 kr. for en hverdag: her stemte 10 for og 11 imod. Forslag med 300 kr. for weekend og 100 for en hverdag blev herefter vedtaget.

Mads-Emil forslog, at der opsættes en kalender i fælleshuset, hvor det er muligt at skrive sig på. Flere foreslog at lejens størrelse eventuelt tages op påny, når der bygges toilet og nedgraves samletank.

6b Skal der opsættes lys og håndvask i toiletskuret - midlertidigt afløb til faskine

Der afsættes 1000 kr. hertil + en brugt håndvask.

Forslaget blev fremlagt af John og Dennis.

Flere spurgte ind til forslaget.

Forslaget blev vedtaget.

6cToilet i toiletskuret

Skal der ved leje af fælleshus medbringes eget tørkloset, som lejeren har pligt til at medtage igen.

Flere spurgte ind til forslaget.

Forslaget blev vedtaget.

7 Skal vi i 2019 købe en samletank til vores fælleshus??

Dennis forelagde et ændringsforslag gående ud på at arbejdet gøres fuldt færdigt i 2019.

Anni bemærkede, at vi kunne "låne" beløbet til færdiggørelse på vand/el/vedligeholdelseskontoen.

Mange spørgsmål/forslag fremkom, Andreas forklarede om tankens størrelse m.v. Der kom forslag om nedsættelse af et udvalg til selve spørgsmålet om, hvor skal tanken nedgraves, toiletskuret stå o.s.v. Dennis forespurgte til afløb fra køkkenvask. Anni bemærkede, at den vedtagne opsparing på 300 kr. til 1. januar 2020 fastholdes.

Ændringsforslaget blev vedtaget og beløbet hertil "lånes" på vand/el/vedligeholdeskontoen og med nedsættelse af et udvalg bestående af bestyrelse og vandudvalg til at finde løsningen på, hvor tank, toiletskur m.v. skal ligge på fælleshusets grund.

8a: Skal der nedgraves målerbrønde i alle 38 haver.

Andreas fremlagde forslaget. John ønsker at systemet trykprøves, når der åbnes for vandet her til april. Dennis ønsker at deltage heri. Anni bemærkede, at det bliver alt for stor en opgave at tage hele kolonien på en gang og ønsker det opdelt i etaper. Andreas foreslog, at der samtidig med nedgravning lægges rør til de haver, der ikke har el. Der var forslag om at udsætte forslaget til næste generalforsamling. John bemærkede, at hvis der er en utæthed, er det naturligt at starte der, Anni bemærkede, at det var vigtigt at komme i gang med projektet, og at der på et fællesmøde i kolonien kunne forelægges et mere detaljeret forslag om, hvordan vi gør og hvad trykprøvningen viser. Alle skal gøre sig tanker om, at dette er et stort projekt, og at det er vigtigt at alle deltager, så godt de kan. Der stemmes om: Generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen og vandudvalg og el (Morten (evt. Anders)) udarbejder et forslag til renovering af vand/målerbrønde detaljeret og med arbejdsplan og hvordan det gennemføres. Dette forelægges på et fællesmøde. Med denne formulering blev forslaget vedtaget.

8b: Skal vandtilførsel i hovedbrønd være åben hele året?

Vedtaget lukkes i vinterperioden.

8c og d: Vedtaget vandet lukkes pr. 1. november evt. før ved hård frost. Vandudvalgets opgave.

9a: Oprydning i Birkelunden:

John fremlagde forslaget. Dennis bemærkede, at arealet er statsejet og lejet af Svendborg Kommune, at der ligger en gammel mundtlig aftale om, at kolonihaven må fordele sit haveaffald på arealet. Pia mener ikke, at kolonien kan bestemme, om hun må lægge sin brændestak på Svendborg Kommunes område. Birkelunden er misbrugt, der bør laves en politik om brugen. Gode hensigter fungerer ikke. Og mange andre indlæg fremkom.

Vedtaget, der skal ske oprydning i Birkelunden.

9aa, 9ab og 9ac trækkes og i stedet aftales:

Der fældes de fornødne træer for at komme omkring i den meget lukkede del. Dennis lover at hjælpe og at føre maskinerne, der lejes flisehugger, Pia lægger trailer til til bortkørsel af sten m.v.

9b: Fremtiden hvor Birkelunden lukkes:

Enkelte kommentarer fremkom både for og imod.

Der blev stemt 11 for forslaget og 14 imod.

Forslaget faldet, Birkelundes lukkes ikke.

9c: Fremtiden med container og hvor Birkelunden bibeholdes og inddeles i affaldsbåse

For stemte 13 og imod stemte 6

Forslaget vedtaget.

10:  John trak sit forslag, idet det meste er behandlet i de tidligere forslag.

 

 •   8. Søren have 25 blev valgt som formand
 •   9. Som bestyrelsesmedlem valgtes Maya have 20
 • 10. Som bestyrelsessuppleant valgtes: Mads-Emil have 19 (1.suppl) Rie have 6 (2. suppl) Tove have 31
 •       (3.supll) John have 30 (4.suppl) Dennis have 9 (5. suppl)
 • 11. Tove have 31 og Dennis have 9 valgt som revisorer
 • 12. Pia have 7 og Ella have 33 valgt som revisorsuppleanter
 • 13. Formand og Betina have 9 valgt til kredsens repræsentantskab
 • 14. Maya have 20 og Dennis have 9 valgt som suppleanter til kredsens repræsentantskab
 • 15. Mogens have 21, Jesper have 23, Mads-Emil have 19 og Rie have 6 valgt til vurderingsudvalget.
 • 16. Eventuelt

       Anders have 22 foreslog at der laves mobilpay, hvilket ville være smart ved køb af grus.

       Frank forespurgte til byggehøjde. Anni bemærkede, at den gamle Svendborg Kreds´afgørelse på

       3,50 meter er bortfaldet, og der nu kan bygges efter Svendborg Kommunes Rammeaftale som er:

       bygningshøjde: max 4 meter.

       Andreas ønsker rammer for,  hvordan der foretages opmåling af vores huse kvadratmetermæssigt.

 

Margit Okholm                           Søren Brøndum                                                       Anni Petersen

Dirigent                                         Formand                                                                     Referent

 

 

Generalforsamling 10. marts 2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling HF Byhaverne den 20. april 2018

22 medlemmer var mødt.

1. Formanden bød velkommen og orienterede kort om offentlig kloakering/kloakering med

    samletank ved fælleshuset.

    Der fremkom herefter en del spørgsmål:

    Spørgsmål om prisen for tømning af samletank - p.t. omkring 800 kr.

    Kunne der ikke blot nedgraves en tank, hvor det bare var muligt at tømme campingtoilettet?

    Dennis uddybede det fremsatte forslag, som lyder således:

    "Opsparing á 300 kr. til kloak ved fælleshus ophører, således at der heller ikke opkræves for

    2018."

     Få yderligere kommentarer fremkom.

 

2. Valg af dirigent og referent blev frafaldet.

 

3. Valg af stemmeudvalg - Tove have 31, Frank have 15 og Jørgen have 33 blev valgt.

 

4. Skriftlig afstemning: 10 har stemt ja og 12 har stemt nej.

 

 Formanden konstaterede herefter, at der påbegyndes en opsparing på 300 kr. årligt med start

 for året 2018 til kloakering/samletank/vandskyllet toilet/rør til tømning af campingtoilet eller

 hvad der besluttes på generalforsamling i foråret 2019 eller senere.

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 20. september 2019

Referat af generalforsamling søndag, den 11. marts 2018 kl. 14:00 i Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg.

Følgende haver var repræsenteret:

1d, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23a, 27, 29, 31 og 34. ( 17 stemmeberettigede)

1.   Velkomst ved formanden

      Nicolai bød velkommen.

2.   Valg af dirigent og referent

      Dennis blev valgt som dirigent og Anni som referent.

      Dennis konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt/varslet.

3.   Valg af stemmetællere

      Følgende blev valgt: Tove have 31, Morten 27 og Karin have 18.

4.   Formandens beretning

      Nicolai afgav beretning. Den blev taget til efterretning.

5.   Årsregnskab ved kassereren

      Anni gennemgik regnskab. Have 18 havde en enkelt kommentar vedr. vand.

6.   Gennemgang og godkendelse af budget ved kassereren

      Anni gennemgik budget. Budgettet blev godkendt.

7.   Indkomne forslag

      Dennis læste de 3 forslag op og derefter blev forslagene behandlet:

Forslag 1 stillet af bestyrelsen:

Havelejen  forhøjes fra 1.550 kr. årligt til 1.850 kr. årligt.

Den årlige haveleje består herefter af:

Haveleje                                                                         kr. 1.450

Vedligehold vand/el - opsparing      kr.    100

Kloakering - opsparing                                                   kr.    300

Ialt                                                                                  kr. 1.850

 Havelejen forhøjes fra 1.350 kr. til 1.450 kr. årligt til sikring af faste årlige udgifter og de fornødne reparationer/vedligeholdelser i kolonien. (Årlig merindtægt på kr. 3.800)

Opsparing vedligehold vand/el nedsættes fra kr. 200 til kr. 100 årligt

Der kræves kloakering af fælleshus år 2027, hvorfor der allerede nu påbegyndes en

opsparing med kr. 300 årligt.

Karin ønsker forslag 1 opdelt i 3 forslag, således at der kan stemmes om hvert enkelt forslag.

1: Haveleje

2: vedligehold vand/el - opsparing

3: Kloakering - opsparing

Nicolai kommenterede bestyrelsens forslag med følgende ændring: Det er nu oplyst fra Kolonihaveforbundet, at der alligevel ikke kræves kloakering af fælleshus i år 2027. Det har stået på Kolonihaveforbundets hjemmeside men er nu fjernet, ligesom Svendborg Kommune nu har oplyst, at kræves der fra kommunen kloakering, vil det kunne finansieres ved kommunale lån. Bestyrelsen foreslår, at opsparing til kloakering ved fælleshus alligevel påbegyndes nu, således at der kan påkobles afløb fra vask i køkken,  vandskyllet toilet, et rør til tømning af campingtoiletter og en slange/vask til at skylle og vaske toiletspand.

Morten have 27 gjorde opmærksom på, at der så ville blive pålagt kloakafledningsafgift.

Anni bemærkede, at det nok var lettere at sælge huse/skaffe købere, hvis der var mulighed for at tømme campingtoiletter i kolonien, således at man ikke skulle køre ud til tømningspladser, og hvad med dem der ikke havde bil, hvor tømmer de deres toiletter!

Andreas fik på forespørgsel oplyst, at der var mulighed for at tømme sit campingtoilet ved SG huset på Ryttervej.

Karin gjorde opmærksom på, at der manglede oplysninger i forslaget og opfordrede til, at der stemmes nej.

Dennis bemærkede, at vi jo har ret mange penge på vand/el/vedligehold.

Nicolai forklarede, at der på sigt skal bruges en stor del penge fra kontoen på baggrund af en opgravning ved hans koloni, da vores vandledning stille tæres/irer og siver ud ved hver have, hvor vandledningen er samlet med et PC-rør og et jernrør.

Anni foreslår, at vi stemmer om forslag 3 kloakering/opsparing først.

Der blev stemt: 10 stemte for forslaget og 7 stemte imod forslag 3. Forslag om opsparing kr. 300 til kloak fælleshus vedtaget.

Forslag 2: vedligehold vand/el - opsparing

Opsparing vedligehold vand/el/nedsættes fra kr. 200 til kr. 100 årligt mod at der gives 100 kr. mere i haveleje

12 stemte for at neddrosle til 100 kr. 5 stemte imod neddroslingen.

Herefter betales 100 kr. til vand/el/vedligehold årligt og 1.450 kr. årligt i haveleje.

 

Forslag 2 stillet af bestyrelsen:

Valg af nye flaghejsere.

Følgende meldte sig: Pia, Andreas og Nicolai. De aftaler selv nærmere.

 

Forslag 3 stillet af Maya have 20

Tidspunktet for pligtarbejde rykkes til kl. 10-12 om søndagen.

Forslaget vedtaget ved håndsoprækning.

 

 8. Valg af kasserer. Anni modtager genvalg - 2 år

     Anni valgt som kasserer -

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

      Følgende meldte sig: Maya have 20, Tove have 31 og Andreas have 34.

      Alle 3 blev valgt. Maya som 1. suppleant, Andreas som 2. suppleant og Tove som 3. suppleant.

10. Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab - 1 år

       Nicolai have 19 og Morten have 27 blev valgt.

11.  Valg af 2 suppleanter til kredsens repræsentantskab - 1 år

       Andreas have 34 og Anni have 21 blev valgt.

12.  Valg af vurderingsudvalg

       Jesper have 23, Jan have 1 D, Andreas have 34 og Mogens have 21 meldte sig. Alle blev valgt.

       Dennis gør opmærksom på at Sydøstfynskredsen afholder kursus her i foråret 2018. Gyldigt vurderings-

       udvalg indtil kurset er bestået, her benyttes vurderingsudvalget i Ørkild.

13.  Valg af 2 revisorer

       Jesper have 23 og Morten have 27 blev valgt.

14.  Valg af 2 revisorsuppleanter

       Tove blev valgt. Ingen andre meldte sig.

15.  Eventuelt (her kan tales frit men intet besluttes)

       Anni forespurgte Nicolai, hvornår vi kan forvente at huse til salg bliver vurderet?

       Nicolai oplyste, at det var muligt at få vurderet nu og vi lå "først for".

       Der blev foreslået indkøb af stabil grus til vores veje.

       Anni bemærkede, at der ikke i 2018 var penge til indkøb heraf. Men at forslaget ikke glemmes.

       Dennis kommenterede den meget dårlige vedligeholdte parkeringsplads.

       Pia kommenterede herpå. 

 

Generalforsamlingen herefter sluttet.

Generalforsamling 24. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling

Søndag, den 11. marts 2018 kl 14:00 i Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 15. februar 2018. Forslag kan sendes på mail til formand.byhaverne@outlook.dk eller afleveres i postkassen i Fælleshuset i Kolonien.

Indkomne forslag vil være medlemmerne i hænde senest 2. marts 2018

 

Dagsorden

  1.     Velkomst ved formanden

  2.     Valg af dirigent og referent

  3.     Valg af stemmetællere (3m/k)

  4.     Formandens beretning

  5.     Årsregnskab ved kassereren

  6.     Gennemgang og godkendelse af budget ved kassereren

  7.      Indkomne forslag

  8.      Valg af kasserer.  Anni modtager genvalg - 2 år

  9.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

10.      Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab - 1 år     

11.      Valg af 2 suppleanter til kredsens repræsentantskab - 1 år

12.      Valg af vurderingsudvalg

13.      Valg af 2 revisorer

14.      Valg af 2 revisorsuppleanter

15.      Eventuelt (her kan tales frit men intet besluttes)

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Haveforeningen Byhaverne

 

Ekstraordinær generalforsamling 20. april 2018

Referat fra Ekstra ordinær generalforsamling d. 27/ 7- kl. 19.00. i fælleshuset.

 

1.Valg af ordstyre og referent: Dennis ordstyre- Pia referent

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt af Dennis, gør dog opmærksom på at der skal indkaldes skriftligt til hver enkelte have, samt tilføjes et evt. i dagsorden.

3. Tilstede: 15 have, 15, stemmer og 18 fremmødte.

4. Valg af kasser: afgået kasser Karin, ny kasser Anni med hjælp fra Tove indtil næste ordinære generalforsamling.

 haver, 15 stemmer, 18 fremmødte.

Hvis der til næste ordinære generalforsamling ikke bliver valgt en ny kassere, kan regnskabet overtages af forbundet. Der gøres opmærksom på at dette vil medføre en stigning i haveleje for hvert enkelte havelod på 400 kr. pr. år. Beslutningen herom skal tages til næste ordinære generalforsamling, Marts 2018. 

Evt.: Vi takker og roser Karin for sin måde at lave regnskab på. Til generalforsamlingen Marts 2018, gives der endeligt besked om hvordan de 15 m2 under tag skal tolkes, da der ofte har været tvivl herom.

Generalforsamling 11. marts 2018

 

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27/7 kl. 19 i koloniens fælleshus.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyre og referent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Tilstede.

4. Valg af ny kasser.

Håber på stor fremmøde.

Hilsen Formand Nicolai.

Generalforsamling 2018

1.Velkomst v. formanden

2.Valg af dirigent og referent

Dennis valgt til dirigent og erklærer for rettidigt indkaldt.

21 stemmeberettiget er mødt op. 25 fremmødte.

3.Valg af stemmeudvalg (3 m/k)

Nicolai, Morten D., Bettina

4.Bestyrelsens beretning v. formanden

1 minuts stilhed for Poul have 24

Velkomst til nye havemedlemmer

Våd sommer 2016

Ros til indsats ved fællesarbejde

5.Årsregnskab v. kassereren

6.Gennemgang og godkendelse af budget v. kassereren

Budget gennemgået og godkendt.

7.Indkomne forslag: 8 indkomne forslag

1.Retningslinjer for brug af skoven/marken, området nord for kolonien:

Stisystemer holdes frie for affald og gruppering af restaffald fra haverne. Evt. opdeling af have affald, sten, muld, grene m.m. Restaffald såsom ukrudt, blade m.m. spredes på området. Skal medvirke til at vi fortsat kan benytte området, samt at vi kan genbruge sten, muld og grene til flis/bål. Fortsætter vi brugen på det nuværende niveau, vil Svendborg kommune/staten måske sætte en stopper for det. 

Alle opfordres til at inddele de forskellige materialer fra haverne, så tingene kan genbruges.

Leje flis hugger til fællearbejde. Stierne holdes fri for haveaffald.

Forslag vedtaget.

2.Byggeregler: HF Byhavernes byggeregler følger den til enhver tid gældende lokalplan og de regler for området udstukket af Svendborg kommune som for tiden lyder de således:

Ingen havelod må være mere end 400 m².
Bebyggelsen på hver enkelt lod på ikke overstige 50 m² og overdækkede arealer 15 m². Bebyggelse må maksimalt være i en etage med mulighed for tårne, spir, kupler m.v. indenfor den maksimale bygningshøjde. Fællesbebyggelse må maksimalt have et bebygget areal på 100 m². Afstanden fra bygninger og overdækkede arealer til havens afgrænsning mod nabohaver og til skel skal være mindst 2,5 m.

Bestyrelsen undersøger definitionen på bebyggelsen, samt overdækkede arealer hos Svendborg kommune.

15 m2 overdækket: Er det drivhus, skur, terrasse, etc.? Dette skal defineres lidt mere klart, bestyrelsen vil undersøge. Fremadrettet overholdes de gældende regler.

Forslag vedtaget.

3.Fra den dato hvor byggetilladelsen er underskrevet, har ansøger 1 år til at udføre og færdiggøre sin bebyggelse, i forhold til den godkendte byggetilladelse. Evt. kunne der vedtages at ovenstående gælder alt der vedr. det udvendige på bebyggelsen.

Ændres til 2 år.

Forslag vedtaget.

4.Der opsættes en anordning ved den store hovedlåge hvor de der har deres postadresse i kolonien i sæsonen, kan opsætte deres postkasse. Alle havelodder har ret til at have postadresse i kolonien i sæsonen. Postvæsnet er ikke forpligtet til at levere post i kolonien ved hvert enkelt havelod.  

Forslag vedtaget.

(Ovenstående 4 forslag er stillet af Dennis Andersen Have 9)

5.At den helårlige opkrævning af haveleje flyttes fra 1. februar til 1. januar.

Begrundelse:Betaling af husforsikring, som 11 nu har tilmeldt sig, forfalder den 2. januar.

Ved at ændre opkrævning af haveleje til den 1. januar skal alle kun have en regning, hvilket vil gøre kassere arbejdet lettere.

 

Forslag vedtaget.

 

(Ovenstående forslag er stille af Karin, have 18)

 

6. "Formand, kasserer og næstformand godtgøres med betalt haveleje eksklusiv forbrug, dette skal dække omkostninger til telefon, internet, samt leje af egne lokaler til møder."

 

Dette slettes med flg. begrundelse:

 

Bestyrelsesarbejdet i Byhaverne sidestilles med al andet arbejde i kolonien, som er baseret på frivillig basis. Som det ligestilles med andet bestyrelsesarbejde i forenings Danmark. Ingen eller stort set alle bestyrelser og trænere i foreninger, om det er sportslige, kulturelle, forældrebestyrelser i daginstitutioner og skoler og eller lign. gør det frivilligt, af interesse og lyst.

 

Frivilligt arbejde at være i bestyrelsen, dermed ingen godtgørelse af haveleje.

 

Forslag vedtaget.

 

(Ovenstående forslag er stillet af Karin have 18)

 

7.Genopretning af P-plads

 

Forslag ikke vedtaget

 

(forslag er stillet af Bestyrelsen og Morten have 29)

 

8. Afvanding ved fælleshus

Mulige løsninger:

A. Der er dialog med kommunen, Undersøgelser i gang

Skal der tilkobles til kloak/dræn

Vedlagt er tilbud fra Ravenmosen

B. Grave faskine i ved fælleshus til overfladevang og tagvand

C. Dræn fra fælleshus til åen

A. Kloak/dræn- udelukket- pga. lovgivning

B. Faskine- der laves en arbejdsgruppe

C. Dræn til åen, for dyrt

Frank, Pia og Morten arbejder videre med dette. Beløb til afvanding ved fælleshus, maks 5000kr.

(forslag stillet af Bestyrelsen og Morten Hansen, have 29)

 

8.Valg af formand i 1 eller 2 år. Frank modtager ikke genvalg

Nicolai have 19 (2 år)

9.Valg af kasserer i 1 eller 2 år. Karin overvejer stadig

Karin have 18

10.Valg af bestyrelsesmedlem 1 eller 2 år

Pia (2år)

11.Orientering om Kredsens arbejde – formanden deltager måske

Dennis orientere.

12.Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab 1 år

Nicolai og Morten D.

13.Valg af suppleanter til kredsens repræsentantskab 1 år

Morten og Karin

14.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Maya og Arne

15.Valg af 2 revisorer

Tove og Annie

16.Valg af 2 revisorsuppleanter

Arne og Morten D.

17.Valg af vurderingsudvalg.

”Ørkilds” vurderingsudvalg fortsætter.

18.Eventuelt (her kan der tales frit, men intet besluttes)

7/8-17

GENERALFORSAMLING 2017

TIRSDAG DEN 14. FEBRUAR 2017 KL. 19.00

I MULTIHUSET, GL. SKÅRUPVEJ 3, SVENDBORG


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 24. januar 2017. Forslag kan sendes på mail til formand.byhaverne@outlook.dk eller afleveres i postkassen til Frank Jørgensen, Byparken 67, 5700 Svendborg.

Årsregnskab, budget og indkomne forslag vil være medlemmerne i hænde senest tirsdag den 6. februar 2017.

 

Dagsorden

1.Velkomst v. formanden

2.Valg af dirigent og referent

3.Valg af stemmeudvalg (3 m/k)

4.Bestyrelsens beretning v. formanden

5.Årsregnskab v. kassereren

6.Gennemgang og godkendelse af budget v. kassereren

7.Indkomne forslag

8.Valg af formand i 1 eller 2 år. Frank modtager ikke genvalg

9.Valg af kasserer i 1 eller 2 år. Karin overvejer stadig

10.Valg af bestyrelsesmedlem 1 eller 2 år

11.Orientering om Kredsens arbejde – formanden deltager måske

12.Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab 1 år

13.Valg af suppleanter til kredsens repræsentantskab 1 år

14.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

15.Valg af 2 revisorer

16.Valg af 2 revisorsuppleanter

17.Valg af vurderingsudvalg.

18.Eventuelt (her kan der tales frit, men intet besluttes)

 

Med venlig hilsen


Bestyrelsen

11/7-2017

Ekstraordinær generalforsamling HF Byhaverne den 14. aug. 2016 kl. 15.30

Den ekstra ordinære generalforsamling afholdes i fælleshuset i HF Byhaverne.

Dagsorden

1. Velkomst v. formanden

2. Valg af dirigent og referent

3. Valg af stemmeudvalg (3 m/k)

4. Valg af kassér frem til generalforsamlingen 2017.

Ekstraordinært afgående kassér Morten Christensen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat af

Ekstraordinær generalforsamling HF Byhaverne den 14. aug. 2016 kl. 15.30

Ad 1 Formand Frank Jørgensen bød alle velkommen.

 Samtidig oplyste han, at der var afbud fra næstformand Morten Petersen og kasserer  Morten Drost. 

 De fremmødte havelejere, nr. 19, 103, 1, 8, 29, 101, 9, 20, 7, 31, 30, 23a, 13, 18 og 15  besluttede på trods af afbudene at gennemføre generalforsamlingen.

Ad 2 Frank have 15 blev dirigent, Karin have 18 blev referent.

Ad 3 Ingen valgt.

Ad 4 Karin have 18 blev foreslået.

Hun havde følgende betingelser for at stille sig til rådighed: Nødvendigt elektronik - bla PC, printer mv Ikke varetager andet bestyrelses arbejde.

Underskrevet og begrundet regnskab for "huslejepuljen" af tidligere formand Morten Petersen og "nuværende" kasserer Morten Drost.

Revideret regnskab indtil overdragelse. Stadig opkræves haveleje.

Der var ingen andre foreslåede og generalforsamlingen besluttede at betingelserne skulle efterfølges.

------------------------------------------------                        -----------------------------------------------------------Frank Jørgensen, formand.                                      Karin Amelung, referent

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 14/2-17

Ekstra ordinær generalforsamling HF Byhaverne den 10. april 2016 kl. 8:45

 

Den ekstra ordinære generalforsamling afholdes i fælleshuset i HF Byhaverne.

Dagsorden og Referat

 

 1. Velkomst v. formanden. Morten læste mail op fra Solvejg fra kredsen, der præciserede hvad der ville ske hvis der ikke blev fundet en ny bestyrelse.
 2. Valg af dirigent og referent. Morten Formand var både referent og dirigent.
 3. Valg af stemmeudvalg (3 m/k) Pia, Nicolai og Karin blev valgt.
 4. Valg af formand, 1 år. Frank, have 15 blev valgt.
 5. Valg af kasser, 2 år.  Morten, have 27 blev valgt.
 6. Valg af bestyrelsesmedlem, 2 år. Morten, have 6 blev valgt.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 2 år. Karin, Have 18 og Thomas, have 4 blev valgt. Bestyrelsen aftaler nærmere mht. suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøderne.
 8. Valg af vurderingsudvalg. Det blev aftalt at vi fortsat bruger HF Ørkild der gerne vil bruges, til 450,- pr. vurdering.

 

 

__________________________                                                                               

Formand

___________________________

                                                                                                                              Referent

__________________________

Dirigent

 

Afholdes tirsdag den 22. marts 2016 kl. 19.00 i Multihuset Gl. Skårupvej 3, Svendborg.

Dagsorden og referat

 

 1. Velkomst v. formanden

Morten bød velkommen.

 1. Valg af dirigent og referent

Karin blev valgt som dirigent og konstaterede straks, at der var lovlig indkaldt, og at der var 18 stemmeberettigede mødt op.

Dagsorden blev godkendt.

 1. Valg af stemmeudvalg (3 m/k)

Arne, Tove og Nikolaj blev valgt.

 1. Bestyrelsens beretning v. formanden

Beretning blev aflagt af formanden.

Karin og Dennis havde bemærkninger vedr. vurderingsmænd. Generalforsamlingen vedtog nu, at valg af vurderingsmænd optages i dagsordenen som punkt 11 A.

Der fremkom spørgsmål omkring forsikring af vores huse. Der blev henvist til forslag fremlagt på sidste generalforsamling. Der blev givet 9 tilsagn af fremmødte som havde interesse i at tegne forsikringen. Karin fik mandat til at kontakte samtlige havelejere i kolonien, hvorvidt der var interesse herfor.

Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsen om, hvorfor alle fratræder samtidig. Bestyrelsen fremkom med sine kommentarer hertil.

Der blev stemt om godkendelse af beretningen. Her var 16 for og 2 undlod at stemme. Beretningen blev godkendt.

Da Morten i Have 27 har været primus motor i indlægning af el i vores koloni, blev det foreslået, at Morten, hvis hver enkelt havelejer ønsker det, gerne vil tilslutte el i vores huse. Det kræver, at hver enkelt havelejer henvender sig til Morten herom.

 1. Årsregnskab v. kassereren

Morten kasserer fremlagde regnskabet og dette blev godkendt med bemærkning, at der som note tilføjes, at bestyrelsens haveleje 3x1550 kr. ikke fremgår af regnskabet.

 1. Gennemgang og godkendelse af budget v. kassereren

Morten fremlagde budget. Dette blev godkendt.

Dennis bemærkede, at kredskontingentet falder  15 kr. pr. medlem.

 1. Indkomne forslag.

Benævnes som forslag 1.

Vand og vedligeholdelseskontoen omdøbes til vedligeholdelse af vand og el anlæg, indestående og fremtidige indbetalinger til kontoen for vedligehold af vand og el anlæg, skal dække udgifter til evt. brud, skader og fejl på den del af anlægget der anses for at være fælles. For vandanlægget dækker kontoen fra brønd ved hovedmåler og ud til det enkelte havelods vandmåler, alt hvad der er monteret efter vandmåler dækkes ikke af kontoen. For el anlægget dækker kontoen fra tilslutningshuset ved p-pladsen og ud til det enkelte havelod på ydersiden af hækken. Fra ydersiden af hækken og ind på det enkelte havelod dækkes ikke af kontoen.

Dennis begrundede sit forslag. Der fremkom rigtig mange kommentarer hertil bl.a. hvad med dem der ikke har fået indlagt el? Var der ikke tænkt at el-medlemmerne skulle betale en ekstra procentdel ved afregning? Der henvises også til forslag 3.

Der blev stemt: 10 stemmer for, 8 undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget.

Benævnes som forslag 2.

Der opkræves for haveleje, vand, el, bod m.m. 1 gang årligt med forfald den 1. februar, dette skal medvirke til at mindske kasserens arbejde, samt gøre det nemt og overskueligt for medlemmerne ved at have alle udgifter samlet på 1 faktura. (det i () udgår)

 

Dennis begrundede sit forslag. Der fremkom rigtig mange kommentarer hertil bl.a. økonomisk svært for kontanthjælpsmodtagere og SU modtagere, flere ønsker stadig opdelt i 2 rater. Forfaldsdatoen sættes til 1. marts, så der er kommet afregning fra el, hvornår afregnes jordleje.

Der blev afholdt skriftlig afstemning. 11 for og 7 imod. Forslaget blev vedtaget.

 

Benævnes som forslag 3

 

El afregnes efter forbrug 1-1 (det i ()udgår)

 

Dennis begrundede sit forslag. Der blev stemt om: betaler efter forbrug, der afregnes 1 til 1, heri er ikke abonnement.

16 stemte for og 2 undlod at stemme. forslaget blev vedtaget.

 

Benævnes som forslag 4

 

               For at forenkle, og ensrette de nuværende byggevedtægter i Byhaverne.
               Vil jeg foreslå, vi fremadrettet følger Svendborg kommunes byggeregler for
               kolonihaver.

               Frank kommenterede sit forslag. Frank har fået et svar fra Svendborg Kommune på en mail, der siger, at lokalplan nr. 99, som omfatter kolonihaveområdet fastsætter en max bygningshøjde på 3,5 m og max bebyggelse på 30 m2. Denne kolliderer med kommuneplan K1, der siger, at bebyggelse på hvert enkelt lod ikke må overstige 50 m2.

               Det aftaltes, at der nedsættes et ad hoc udvalg bestående af Frank og Nikolaj, der undersøger nærmere og refererer til den til den tid siddende bestyrelse.

               Benævnes som forslag 5

              Jeg foreslår at der indkøbes nyt legetøj og legeredskaber til brug ved fælleshuset. 

              Da meget af det vi har er ved at være udtjent og trænger til udskiftning.

           

             Morten i have 29 kommenterede sit forslag.

             Der fremkom mange kommentarer bl.a. spørgsmål om godkendte legeredskaber, offentlig

             plads hvor der skal være særligt faldunderlag, forsikringsspørgsmål, naturlegeplads, børne-

             byggeplads m.m.

             Tænkt udført under fællesarbejde. 

             Der stemmes om forslaget med følgende tilføjelse:

             Der må max bruges kr. 20.000

             Der stemtes om forslaget: 11 for, 6 imod 1 undlod.

             Forslaget vedtaget med tilføjelsen.

 

 1. Valg af formand 1 år. Morten modtager ikke genvalg.

Ingen meldte sig.

Punktet udsat til ekstraordinær generalforsamling.

Dennis kommenterede, at såfremt der ikke findes en formand, vil foreningen blive opløst og der er herefter ingen koloni!

 1. Valg af Kassere 2 år. Morten modtager ikke genvalg.

Karin blev foreslået, Karin overvejer indtil, der er valgt ny formand

 1. Valg af bestyrelsesmedlem 2 år. Morten modtager ikke genvalg.

Ingen meldte sig

Punktet udsat til ekstraordinær generalforsamling.

 1. Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab 1 år.

Den ene repræsentant skal være et bestyrelsesmedlem og den anden for kolonien. Da bestyrelsen ikke er nedsat, vælges kun parten fra kolonien. 2 stillede op, der var skriftlig afstemning. Dennis fik 16 stemmer, Morten 1 og 1 blank. Dennis blev valgt.

11A  Valg af vurderingsudvalg

Ingen meldte sig. Udsat til ekstraordinær generalforsamling. Dennis vil undersøge, hvorvidt udvalg fra andre kolonier i byen vil stille op for os.

 1.  Valg af suppleanter til kredsens repræsentantskab 1 år.

Morten Hansen have 29 blev valgt

13. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Punktet udsat til ekstraordinær generalforsamling

 1. Valg af 2 revisorer

Tove og Anni blev genvalgt.

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter

Connie blev valgt (det aftaltes kun at vælge 1)

 1. Eventuelt (her kan der tales frit, men intet besluttes)

Hvor høje må flagstang i egen have være? Bestemmer havelejeren selv.

Fælles pligtarbejde er fastsat til søndag, den 10. april kl. 9 til 12.

Morten formand kontakter Solvej  med hensyn til, hvem der skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Vores veje var til diskussion. Vi prøver at gennemgå dem på vores pligtarbejde 10. april.

 

Dirigent: Karin_______________________________________

 

Formand: Morten_____________________________________

 

Referent: Anni:________________________________________

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling HF Byhaverne den 11. juli 2015 kl. 10.00

Den ekstra ordinære generalforsamling afholdes i fælleshuset i HF Byhaverne.

Dagsorden

 1. Velkomst v. formanden
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Valg af stemmeudvalg (3 m/k)
 4. Valg af formand frem til generalforsamlingen 2016.

Ekstraordinært afgående formand Dennis Andersen

 1. Valg af bestyrelsesmedlem.

Såfremt den nuværende næstformand måtte opstille til formandsposten og opnå valg dertil, skal der vælges et bestyrelsesmedlem da suppleanten har trukket sig i utide.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde den 16. juni 2015

 

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af 3 stemmetællere.
 4. Valg af kredskasserer frem til marts 2017. Ekstraordinært afgående Otto Wikkelsø.

Referat fra Generalforsamling

Nyborg, den 20-05-2015

 

Til repræsentantskabet i Sydfyn Kreds

Der indkaldes hermed til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 16.juni 2015 kl. 19.00

Mødet afholdes på adressen

Glentevej 1-5

5700 Svendborg

(Der er indgang på bagsiden af blokken)

Der vil efter mødet være mulighed for, at få en snak om løst og fast med kredsbestyrelsen samt foreningerne indbyrdes. Her vil man få serveret et par stykker smørrebrød.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød, skal man tilmelde sig dette senest tirsdag den 2. juni 2015 hos kredsformanden. Gerne på mail.

For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at kun de personer, som er valgt i de respektive foreninger til at deltage i repræsentantskabet har adgangsret. Det vil sige, at man ikke kan stille med suppleanter med mindre man ved valg af repræsentanter også har valgt suppleanter og har meddelt dette ved indberetning af repræsentanter. Hvis man sender en suppleant, skal det meddeles kredsformanden inden mødet.

Der vedlægges dagsorden.

Vel mødt

På kredsbestyrelsens vegne

Solvejg Nielsen

Formand

Dagsorden ekstraordinær generalforsamling

 

Referat af                                               Dato                    Sted                     Referent                    

Ordinær generalforsamling                  31/3 2015           Multihuset           Anni Petersen                

Kolonihaveforeningen Byhaverne        kl. 19.00             Gl. Skårupvej 3   Have 21

Der var mødt 23 personer op hvoraf de 17 var stemmeberettiget

 1. Velkomst v. formanden

Dennis bød velkommen

 1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Karin Amelung have 18 som dirigent og Anni Petersen have 21 som referent, begge blev valgt 

 1. Valg af stemmeudvalg (3 m/k)

Bettina Andersen have 9, Morten Hansen have 29 og Jeanet Jensen have 6

 1. Bestyrelsens beretning v. formanden

Kære medlemmer!

Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for sæson 2014.

Tirsdag den 11. februar 2014 blev der konstateret indbrud i en række haver og huse i kolonien, det var hovedsageligt på gangen hvor fælleshuset ligger.

Vi startede sæsonen med fælles pligtarbejde, ja denne sæson har i det hele taget båret præg af megen frivilligt arbejde og i har været gode til at bakke op, på sidste generalforsamling opfordrede bestyrelsen til at kolonien skulle have et ansigtsløft hele vejen rundt da 2014 var jubilæumsår, det lykkedes. Endnu engang tak for det store arbejde. Alt dette slid kom til sin ret da vi den 23. maj kunne fejre koloniens 30 års jubilæum, det blev gjort med manér, sikke en dag! Vejret var med os, der blev holdt taler, hygget og snakket og ikke mindst spist dejlig mad, med morgenbord, senere kaffe bord, og til slut en grillbuffet, billeder fra dagen kan ses på hjemmesiden.

Tove kunne som den eneste i kolonien også fejre 30 års jubilæum i 2014.

I starten af juni havde vi bytteplantedag som går ud på at Dem der har noget til overs fra haven, hvad enten det er sommerblomster, stauder, frø, og andre udplantningsplanter, stiller deres overskud op til fælleshuset hvor der så er mulighed for at bytte eller tage noget med til sin have, det er hyggeligt og altid spændende at se hvad der bliver budt ind med. Vi havde en dejlig dag!

Sankt hans aften blev også afholdt med succes, 12. juli var der intern havevandring i vores koloni, vi startede med at spise sammen hvorefter vi gik rundt i haverne. I kredsregi var der havevandringer i Fruerskoven og i Ørkild, begge med deltagelse af nu tidligere havebrugskonsulent Jan Poulsen som besvarede spørgsmål og øste ud af sin viden, ved begge vandringer var der et stabilt fremøde, godt vejr og god hjemmebag!

28. september afsluttede vi sæsonen med manér, og her blev der overrakt præmie til The Vinh Do have 5 som fik kredsens ærespræmie, Karin Amelung have 18 som fik kolonihaveforbundets 1. præmie samt Anni Petersen have 21 som fik præmien miljøbevist have. Anette have 27 havde lavet lækker suppe til os!

Som noget helt nyt prøvede vi en lørdag i juni at opfordre til fællesspisning i fælleshuset, der mødte ikke mange op, den nye bestyrelse må taget stilling til om det skal prøves af igen i den kommende sæson.

Vi har i år også haft den store fornøjelse at kunne byde nye medlemmer velkommen i vor forening, Frieda har overtaget have 26 efter Peter, Celina og Ivan har overtaget have 3 efter Jesper og Rikke, Morten og Jeanet har overtaget have 6 efter Lene, Thomas har overtaget have 4 efter Ursula, Frank har overtaget have 15 efter Lone, Morten har overtaget have 29 efter Mikael, Helle og Lars har overtaget have 33 efter Lisbeth.  Velkommen i kolonien, vi håber i vil mærke det stærke fællesskab der er, og at i må få stor glæde og gavn af jeres have!

Jeg kan oplyse at vi pt ingen har på venteliste og ingen haver til salg.

Pligt arbejdet har fungeret godt, bestyrelsen erkender at 5 gange pligtarbejde måske er i overkanten, det valg traf vi grundet alt det der skulle gøres op til jubilæet. Meget er blevet lavet og forbedret, her kan nævnes at fælleshuset er blevet forbedret med køleskab, ekstra bordplade og at der indgået aftale med nabogården om køb af strøm ved arrangementer som også skal gøre det mere komfortabelt ved udlejning. Alle veje/stier har fået ny overflade belægning, kommunen betalte for belægning på p-plads. Stort set alt træværk er blevet malet. Der blev indkøbt en lille vogn til havetraktoren. Alle grønne områder er passet til alles tilfredshed. Flagstangen og skiltet ved lågen fik også en tur, der blev købt nyt flag og vimpel.

Mikael valgte i august at udtræde af bestyrelsen grundet salget af sin have. I stedet indtrådte 1. suppleant Celina have 3, tak for jeres indsats i bestyrelsen. Også en stor tak til Morten for dit store arbejde med kasserposten, du gør det godt og vi er helt trygge ved at du passer på foreningens valuta.

Ved sidste generalforsamling valgte i Karin og jeg som repræsentanter til Sydfyns kreds, det resulterede i at jeg på det stiftende repræsentantskabsmøde blev valgt at ind i kredsbestyrelsen og senere kom også Karin ind som suppleant. Solveig fra Nyborg er kredsformand, Otto Wikkelsø fra Svendborg er kredskasser. Sammenlægningen af Nyborg, Ringe og Svendborg kredse, er en realitet, vi er enige om at det er 2 forskellige kulture der skal lære at arbejde sammen og at vi må få det bedste ud af det, den nye kredsbestyrelse arbejder godt sammen og har afholdt 3 lange møder og 1 repræsentantskabsmøde. Vores nye havebrugskonsulent bliver Svend Lund Nielsen fra Nyborg.

Alle haver skal vurderes ved salg, vi opfordre til at en eller flere med håndværks snilde og lyst til at melde sig som vurderingsmand, og deltage på det førstkommende vurderingskursus. Så vil vi prøve at kordinere et samlet uafhængigt vurderingsudvalg i Svendborg på tværs af foreningerne.

Vedr. økonomi er det en stor glæde at vi ved kreds sammenlægningen er blevet sat ned i kontingent fra 190 kr. pr. medlem til 75 kr. pr. medlem, det gør at vi ikke skal stige i haveleje i år. Ved nedlæggelsen af Svendborg kreds fik vi 15.732 kr. af formuen, og ved nedlæggelse af husejerpuljen fik vi 13.950 kr. Det skal komme hele kolonien til gode og dermed også jer medlemmer. Der har været et vandspil på en del kubikmeter, vi prioriter hyppige aflæsninger den kommende sæson for at holde hånd i hanke med vandforbruget.

Bestyrelsen præcisere at brugen af marken kun er beregnet til bortskaffelse af komposterbart affald, der må ikke forekomme store synlige bunker, det skal udjævnes. Det er den aftale vi har med kommunen/staten, og den skal overholdes.

Parkeringspladsen er til parkering, biler parkeres derfor ikke i kolonien, kun ved af og pålæsning.  Bestyrelsen vil gerne opfordre til omtanke og fornuft vedr. kørsel og parkering i kolonien.

Til slut vil bestyrelsen takke for en god sæson 2014, tak til jer der har ydet en ekstra indsats i årets løb!  Vi kan være stolte af vores koloni, vi har et enormt godt ry for vores fællesskab og vores høje standard og mangfoldighed. Vi ønsker fortsat en forening med så få og enkle regler som muligt, vi beder jer derfor fortsat om at værne om det dejlige fristed byhaverne er!

Bestyrelsen for HF Byhaverne

Der blev stillet enkelte spørgsmål, bertingen blev godkendt

 1. Årsregnskab v. kassereren

Regnskabet blev gennemgået af Morten, Morten besvarede spørgsmål.

 1. Gennemgang og godkendelse af budget v. kassereren

Budgettet blev gennemgået af Morten, Morten og Dennis besvarede spørgsmål. Budgettet blev godkendt

 1. Indkomne forslag

Forslag 1 stillet af Tove Karlsen have 31. Tove fremlagde sit forslag, der var flere kommentarer til forslaget. Skriftlig afstemning: for 12 imod 4 og 1 blank, forslaget vedtaget, medlemmer af den nu nedlagte husejerpulje skal have deres andel af overskuddet tilbage

Forslag 2 stillet af Anni Petersen have 21. Anni fremlagde sit forslag, der var flere kommentarer til forslaget. Der var ikke flertal for indkøb af kompostkværn og nedlæggelse af rosenbed, der blev ikke afholdt afstemning

Forslag 3 stillet af Anni Petersen have 21. Anni fremlagde sit forslag, der var flere kommentarer til forslaget. Det blev vedtaget at alle med interesse for at mødes søndage kl. 14.00 ved flagstangen medbragt kaffe/kage er velkomne! Der blev ikke afholdt afstemning

Forslag 4 stillet af Anni Petersen have 21. Anni fremlagde sit forslag, der var flere kommentarer til forslaget. Intet vedtaget, der blev ikke afholdt afstemning

Forslag 5 stillet af bestyrelsen. Dennis fremlagde forslaget, der var flere kommentarer til forslaget. Vedtaget, bestyrelsen godtgøres med fri haveleje ekskl. Forbrug

Forslag 6 stillet af bestyrelsen. Dennis fremlagde forslaget, der var flere kommentarer til forslaget. Det blev vedtaget at renovere toilethus under pligtarbejde samt at indkøbe et campingtoilet med større kapacitet end det nuværende. De der lejer fælleshuset er forpligtet på at tømme toilettet efter brug.

Forslag 7 stillet af bestyrelsen. Dennis fremlagde forslaget, der var flere kommetarer til forslaget. Ingen meldte sig til et aktivitetsudvalg. Der blev lagt op til flere spontane sammenkomster. Bestyrelsen er ikke forpligtet til at afholde arrangementer

Forslag 8 stillet af bestyrelsen. Dennis fremlagde forslaget, der var flere kommentarer til forslaget. Det vedtages at de medlemer der påfører sig på listen med mailadresser fremover modtager post fra HF Byhaverne pr. mail, det enkelte medlem er forpligtet til at meddele bestyrelsen om ændring af mailadresse. Øvrige medlemmer modtager post pr. brev.

 1. Valg af formand 2 år. Dennis modager genvalg

Dennis Andersen have 9 valgt

 1. Valg af bestyrelsesmedlem 1 år. Celina modtager ikke genvalg

Morten Petersen have 6 valgt

 1. Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab 1 år.

Dennis Andersen have 9 og Karin Amelung have 18 valgt

 1.  Valg af suppleanter til kredsens repræsentantskab 1 år.

Morten Petersen have 6 valgt

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Morten Hansen have 29 valgt

 1. Valg af 2 revisorer

Anni Petersen have 21 og Tove Karlsen have 31 valgt

 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter

Arne Pedersen have 11 og Bente Christoffersen have 22 valgt

 1. Valg af vurderingsudvalg.

Arne Pedersen have 11 og Jørgen Christoffersen have 22 valgt

 1. Orientering v. Bestyrelsen ang. Fælles forsikringsordning, Bestyrelsens træffetider samt fremsendelse af fremtidig post.

Morten og Dennis orienterede om den fælles forsikringsordning som alle medlemmer modtager materiale om. Der laves en liste hvorpå medlemmerne kan tilmelde sig skriftligt. Ud fra vores maksimale bebyggelsesprocent på 50 m2 samt værdi af indbo op til 75.000 vil forsikringen koste 880,00 kr. årligt.

Formanden kan altid kontaktes pr. mail, formanden besvare mail når der er tid. Formanden kan kontaktes pr. telefon 28105775 mandage i tidsrummet 10-11

 1. Eventuelt (her kan der tales frit, men intet besluttes)

Forskelligt drøftet.

Kolonien skal have et vejnavn, medlemmerne opfordres til at komme med forslag til bestyrelsen på mail til Dennis eller i hans postkasse

 

Byhaverne den

 

Dirigent Karin Amelung

 

Referent Anni Petersen

 

Formand Dennis Andersen

 

Kasser Morten Christensen

 

Dagsorden ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Referat af                                             Dato                   Sted                    Referent

Ordinær generalforsamling                  12/3-2014         Multihuset              Anni Petersen

Kolonihaveforeningen BYHAVERNE       Kl. 19.00            Gl. Skårupvej 3       Have 21

 

Der var mødt 23 medlemmer, hvoraf de 18 var stemmeberettiget

 

1. Velkomst

Dennis bød velkommen

 

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Karin Amelung

Karin blev valgt

 

3. Valg af stemmeudvalg

Bettina have 9, Jørgen have 22, Bente have 24

 

4. Bestyrelsens beretning v. formanden

Dennis aflagde beretning. Han fortalte om det fælles pligtarbejde, vores bytteplantedag, Sankt Hans, havevandringen med Jann Poulsen, hvor der var mødt 45 deltagere, men desværre kun 8 fra BYHAVERNE, så der var ikke så mange haver at gå ind i.

Afslutningen den 22/9 hvor Mikael Sørensen have 29 fik kolonihaveforbundets  ærespræmie, og Ai Sonn have 1 som i 2013 havde haft 25 års jubilæum fik et gavekort. Her sluttede vi af med suppe.

Så bød han velkommen til de nye medlemmer i have 2 Lanh Thi Kim, have 27 Anette og Morten, have 104 Maria og have 32Conni og Finn. 

Desværre havde vi også mistet Hans Hansens kone Jonna.

Så har sydfyns elforsyning opsat et lille skur ved siden af det gamle.

Den 23. maj er det 30 år siden kolonien blev stiftet, i den forbindelse nedsættes der et udvalg som arbejder med planlægning og afvikling af jubilæet. Har man lyst kan man skrive sig på listen. Tove have 31 er den eneste som har været med i alle 30 år. Dennis takkede for alle de kræfter hun har brugt i kolonien, med hjemmebag, suppe, lave heks til skt. Hans, ordne fællesarbejde og bestyrelsesarbejde.

11. februar i år havde vi indbrud i kolonien, værst gik det ud over Hans Hansen have 34, Karin Amelung have 18 samt Jens Erik og Tina have 123.

Dennis fortalte om Svendborg kolonihavekreds som pr. 31.12.2014 bliver slået sammen med Nyborg og Ringe. Så bliver der lavet et repræsentantskab i stedet for.

Der er blevet drøftet BBR meddelelser med kommunen, og resultatet blev, at huse der handles for over 100.000,00 kr. skal registreres. De bliver registreret uden vurdering og er således fritaget for ejendomsskat.

Til slut takke Dennis for en god sæson 2013, og tak til alle som har ydet en ekstra Indsats, især med istandsættelse af fælleshuset. Lad os vise at vi også til dette jubilæum kan stå sammen og få kolonien til at stråle, der er meget som skal males.

Vi er stolte af vores koloni, og det gode fællesskab, vores høje standart og mangfoldighed, det skal vi værne om.

Beretningen blev godkendt.

 

5. Regnskab v. kassereren.

Regnskab gennemgået af Tove. Tove besvarede spørgsmål.

Regnskab godkendt.

 

6. Budget v. kassereren.

Budget blev gennemgået af Tove. Tove/Dennis besvarede spørgsmål.

Budget blev godkendt enstemmigt.

 

7. Orientering om nye vedtægter for ”BYHAVERNE” besluttet af kongressen

Dennis orienterede om vedtægter fra Kredsen og fra ”BYHAVERNE”. Ingen spørgsmål

til vedtægterne.

 

8. Indkomne forslag.

Nr. 1: Forhække må max 1,70m og mindst 1,10 m i højden.

Der var flere kommentarer til ændringen. Skriftlig afstemning: For 13  imod 5.

Forslaget vedtaget.

 

Nr. 2: Det er tilladt at klippe hæk 1 gang årligt, hækken skal være klippet inden 1/8.

For 14  - imod  4

Forslaget vedtaget.

 

Nr. 3: Alle haveejer der har offentlig adgang til ydersiden af hækken omkring sit havelod skal klippe den selv.

For 16 – imod 1 – blank 1.

Forslaget vedtaget.

 

Nr. 4: Forslaget blev overtaget af have 29 idet have 3 er solgt efter at forslaget er stillet.

For 14 – imod 4 – blanke 2.

Forslaget vedtaget.

 

9. Valg af formand.

Dennis blev valgt for 1år.

 

10. Valg af kasserer 2 år. (Tove ønsker ikke genvalg)

 Morten have 27 blev foreslået og enstemmigt valgt.

 

11. Valg af bestyrelsesmedlem 2 år.

Mikael have 29 blev enstemmigt valgt.

 

12. Valg af repræsentanter til kredsens repræsentantskab, 2 stk.

Dennis  have 9 og Karin have 18 blev enstemmigt valgt.

 

13. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Celina have 3 og Arne have 11 blev enstemmigt valgt.

 

14. Valg af 2 revisorer (Pia og Anni ønsker genvalg)

Pia  have 7 og Anni  have 21 blev  enstemmigt valgt.

 

15. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Tove have 31  og Dorthe have 29 blev enstemmigt valgt.

 

16 . Valg af vurderingsudvalg.

Kredsens vurderingsudvalg blev valgt.

 

17. Fremtidigt  virke.

Dennis have 9:

1. Huslejepuljen ophører. Overskud herfra fordeles mellem de forskellige foreninger efter medlemmer.

2. pligtarbejde bliver ændret.

3. Vi får nyt grus på gangen, efter tilbud fra Holmdrup Kloarkservice .

Karin have 18: vi skal være en økologisk haveforening. Og have vores interne havevandring igen.

Celina have 3: havevandring afslutte med fest, bytte plantedag sammenlægges. Celina vil gerne deltage ved planlægning af ovenstående.

Fælleshuset + borde/bænke + havelåger + skilte skal repareres og males.

Karin foreslår at vi skal være anonyme og ikke reklamere.

Dorthe have 29: modspil til dette, her er dejligt at være.

Dennis – jubilæet – hjælp, tilmelde sig på listen.

Bent have 10: forespørgsel til at lukke haven – adgang forbudt.

Celina – skraldespande opsættes.

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde 6. marts 2014.

27 stemmeberettigede til stede.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 m/k til stemmeudvalg.

Grethe Ørnegaard, Majbrit Hansen og Bernt Ditlevsen vælges.

3. Beretning kredsen.

Fremlægges af Thorben Meldgaard. Brev fra havekonsulent læses op.

4. Årsregnskab.

Fremlægges af Bendt Ole Pedersen. Der er en længere diskussion om regnskabet, primært på måden der er bogført. Der spørges ind til beløbet til internet. Forslag om statsautoriseret revisor til at se på regnskabet.

Regnskabet forkastes. Det skal gøres mere overskueligt og deles op i flere poster.

Herefter skal det gennemgås af revisor, og der indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde.

5. Beretning og årsregnskab Husejerpulje.

Husejerpuljen nedlægges pr. 31. dec. 2014.

Bendt Ole Pedersen gennemgår regnskabet.

Regnskabet vedtages.

6. Budget kredsen.

11 for 9 imod

7. Indkomne forslag til kredsen.

Forslag nr. 1 vedtages:

Huse der er bygget efter den 15. december 2005 skal lovliggøres ved salg.

Forslag nr. 2 vedtages:

De enkelte haveforeninger kan på deres egen generalforsamling vedtage at det er tilladt at klippe hæk en gang årligt; hækken skal klippes inden den 1. august.

8. Hjemmeside.

Punktet behandles under punkt 12.

9. Valg af kasserer: på valg er Bendt Ole Pedersen.

Bendt Ole vælges

10. Valg af revisor. På valg er Bent Pedersen.

Bent vælges.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Jesper Hansen vælges. Ingen andre vil stille op.

12. Fremtidigt virke.

Køreplan for sammenlægningen med Nyborg og Ringe – Den kommer til at hedde Sydfyn Kreds. Thorben redegør for den.

Der vil blive stiftende generalforsamling sidst i november 2014. 185

Hjemmeside – der er udbredt enighed om at have en fælles hjemmeside-model, hvor hver enkelt forening

Der er forslag om at blive en del af kommunens hjemmeside.

Otto er på kontrakt i 2014.

Forslag om at også hjemmesiden føres over i det nye fællesskab i Sydfynskredsen.

Der er almindelig tilslutning til at fremsætte forslaget på repræsentantskabsmødet i november. Der skal ses fornuftigt på økonomien.

Eventuelt:

Der spørges til om man kan bo i Svendborg Kommune og købe kolonihave i Nyborg, svaret er at de nuværende regler vil fortsat være gældende.

Fra Skovhaverne spørges til vedtægter.

Margit

Referat ordinær generalforsamling HF Byhaverne 2015

Svendborg Kolonihavekreds afholder repræsentantskabsmøde torsdag den 6. marts 2014 kl. 19.00 i "Skallen".

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 3 m/k til stemmeudvalg.
 3. Beretning Kredsen.
 4. Årsregnskab Kredsen.
 5. Beretning og Årsregnskab Husejerpuljen.
 6. Budget Kredsen.
 7. Indkomne forslag til Kredsen.
 8. Hjemmeside ?
 9. Valg af kasserer: På valg er Bendt Ole Pedersen
 10. Valg af revisor: På valg er Bent Pedersen
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter
 12. Fremtidig virke

 

 

 

Referat ordinær generalforsamling HF Byhaverne 2014

Svendborg Kolonihavekreds afholder repræsentantskabsmøde torsdag den 6. marts 2014 kl. 19.00 i "Skallen".

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 3 m/k til stemmeudvalg.
 3. Beretning Kredsen.
 4. Årsregnskab Kredsen.
 5. Beretning og Årsregnskab Husejerpuljen.
 6. Budget Kredsen.
 7. Indkomne forslag til Kredsen.
 8. Hjemmeside ?
 9. Valg af kasserer: På valg er Bendt Ole Pedersen
 10. Valg af revisor: På valg er Bent Pedersen
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter
 12. Fremtidig virke

 

 

 

Referat Repræsentantskabsmøde Svendborg Kolonihavekreds 2014

Svendborg Kolonihavekreds afholder repræsentantskabsmøde torsdag den 6. marts 2014 kl. 19.00 i "Skallen".

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 3 m/k til stemmeudvalg.
 3. Beretning Kredsen.
 4. Årsregnskab Kredsen.
 5. Beretning og Årsregnskab Husejerpuljen.
 6. Budget Kredsen.
 7. Indkomne forslag til Kredsen.
 8. Hjemmeside ?
 9. Valg af kasserer: På valg er Bendt Ole Pedersen
 10. Valg af revisor: På valg er Bent Pedersen
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter
 12. Fremtidig virke

 

 

 

Repræsentantskabsmøde Svendborg Kolonihavekreds 2014

Svendborg Kolonihavekreds afholder repræsentantskabsmøde torsdag den 6. marts 2014 kl. 19.00 i "Skallen".

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 3 m/k til stemmeudvalg.
 3. Beretning Kredsen.
 4. Årsregnskab Kredsen.
 5. Beretning og Årsregnskab Husejerpuljen.
 6. Budget Kredsen.
 7. Indkomne forslag til Kredsen.
 8. Hjemmeside ?
 9. Valg af kasserer: På valg er Bendt Ole Pedersen
 10. Valg af revisor: På valg er Bent Pedersen
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter
 12. Fremtidig virke